دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ | Monday - 29 November 2021

26202900 _ 09120220521 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای سوپرپایپ کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های سوپرپایپ کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات سوپرپایپ کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 1087763 سر شیر برقی متر 1 7,912,637 مقایسه
2 1005100 شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور متر 1 14,219,813 مقایسه
3 1045562 ترمینال ویژه C-56 +کنترلر DEM I-76 متر 1 107,053,914 مقایسه
4 1045565 ترمینال ویژه رادیاتوریC-56 متر 1 43,373,934 مقایسه
5 1045568 کنترلر DEM I-76 متر 1 23,656,270 مقایسه
6 1046114 ترموستات بیسیم T-75 طوسی متر 1 18,924,144 مقایسه
7 1046115 پایه برای ترموستاتT-75 طوسی متر 1 1,355,851 مقایسه
8 1087778 سر شیر برقی-24 ولت متر 1 8,007,794 مقایسه
9 1090263 سر شیر برقی برای شیر کنترل کلکتور متر 1 8,341,770 مقایسه
10 520350 لوله خرطومی 20-مشکی متر 1 51,339 مقایسه
11 100710 افزودنی بتن متر 1 230,426 مقایسه
12 1012913 شیر توپی 1 روپیچ ×3/4 تو پیچ متر 1 6,109,559 مقایسه
13 1013062 کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 26,973,031 مقایسه
14 1013063 کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 33,568,512 مقایسه
15 914320 چپقی پرسی 1/2×16-کلاسیک متر 1 426,517 مقایسه
16 1013064 کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 42,755,032 مقایسه
17 1032701 شیر توپی 1اینچ رو پیچ/توپیچ (دوعدد) متر 1 6,109,559 مقایسه
18 1088048 کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 49,553,362 مقایسه
19 1088049 کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 57,232,521 مقایسه
20 1088050 کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفی متر 1 64,900,126 مقایسه