یکشنبه - ۲۴ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 14 July 2024

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


ردیف کد کالا شرح کالا برند
1 212108 زانو ٩٠ درجه ٢٠ آذین لوله
2 212110 زانو ٩٠ درجه ٢٥ آذین لوله
3 212112 زانو ٩٠ درجه ٣٢ آذین لوله
4 212114 زانو ٩٠ درجه ٤٠ آذین لوله
5 212116 زانو ٩٠ درجه ٥٠ آذین لوله
6 212118 زانو ٩٠ درجه ٦٣ آذین لوله
7 212120 زانو ٩٠ درجه ٧٥ آذین لوله
8 212122 زانو ٩٠ درجه ٩٠ آذین لوله
9 212124 زانو ٩٠ درجه ١١٠ آذین لوله
10 212126 زانو ٩٠ درجه ١٢٥ آذین لوله
11 212208 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٠ آذین لوله
12 212210 زانو ٩٠ درجه چپقی ٢٥ آذین لوله
13 212312 زانو ٩٠ درجه تبدیل ٢٥*٢٠ آذین لوله
14 080215231 زانو ٩٠ درجه پلیکا ٤٠ پلیمر گلپایگان
15 080215232 زانو ٩٠ درجه پلیکا ٥٠ پلیمر گلپایگان
16 080215233 زانو ٩٠ درجه پلیکا ٦٣ پلیمر گلپایگان
17 080215235 زانو ٩٠ درجه پلیکا ٩٠ پلیمر گلپایگان
18 080215236 زانو ٩٠ درجه پلیکا ١١٠ پلیمر گلپایگان
19 080215237 زانو ٩٠ درجه پلیکا ١٢٥ پلیمر گلپایگان
20 080215238 زانو ٩٠ درجه پلیکا ١٦٠ پلیمر گلپایگان
انواع زانو اتصالات
انواع مدل زانو اتصالات
ادامه خبر...